همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ شیوه ای برای مرور و تقویت

 

🌼🍃 شیوه ای برای مرور و تقویت
محفوظات

❣️ اگر در یک جزء صفحات مختلف، شرایط متفاوتی از نظر قوت و ضعف دارند میتوانید از این روش استفاده کنید

🌼🍃- برای ارزیابی، جزء را یک بار از حفظ بخوانید.

🌼🍃- حین خواندن صفحات را درجه بندی کنید و گوشه ای یادداشت کنید.
🌼🍃 به این صورت که مثلا👇

❣️صفحات قوی و بی اشکال درجه 1
❣️صفحات با یک تا 3 اشکال درجه 2
❣️صفحات تا 6 اشکال درجه 3
❣️و صفحات ضعیف تر درجه 4
نامگذاری شوند.

🌼🍃- حالا همه صفحات درجه4 را با دقت تلاوت و رفع اشکال کنید.

🌼🍃- بعد از آن همه صفحات درجه 3 و 4 را تلاوت کنید و رفع اشکال نمایید

🌼🍃- نوبت بعد صفحات درجه 2 و 3 و 4

🌼🍃- و نوبت آخر همه صفحات جزء را بخوانید.

🌼🍃 با این روش صفحات ضعیف را 4 بار و صفحات قوی را یکبار خوانده اید و این به تقویت محفوظات و یکسان سازی کیفیت آن ها کمک بسیاری میکند.
🌺🌺🌺🌺 ایتا : 🏴 @hefzequrankarim