همراه هستیم با شما از وبسایت اموزش افزایش ، حافظه ، تندخوانی و تمرکز موضوع این قسمت ؛ 📌بهبود مهارت های مطالعه با استفاده از سبک های یادگیری:

✅تمرین عکس کلمات
آن شب همسر آن مرد ....
✍️ادامه داستان سمعک
کلمات رو سریع برعکس بخون
فقط در 4️⃣1️⃣ ثانیه

.

.


شروع 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️
رد   هناخزپشآ   لوغشم    هیهت    ماش

دوب   و  دوخ   وا    رد     قاتا     ییاریذپ     

هتسشن      دوب    درم     تفگ :  نالا  

هلصاف    ام      4 رتم    تسا     زا   شرسمه

دیسرپ :   ماش    یچ      میراد ؟      یباوج    

دینشن    دعب     کی    رتم     رتولج    تفر

و   هرابود    دیسرپ    و     زاب    مه    یباوج  

دینشن  .

.

.

.

.


👏پایان رکود

.

.

منبع ؛ کانال تلگرامی ؛ https://t.me/melalhafezeh